دکتر حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری تهران

باید مرجع رسیدگی سازمان نظام مهندسی در حوزه ساخت و ساز باشد

دکتر حمیدرضا صارمی معاون شهرسازی و معماری تهران در سمینار واکاوی فنی فاجعه متروپل گفت : مرجع رسیدگی و کنترل در حوزه ساختمان سازی ، باید سازمان نظام مهندسی ساختمان   باشد . در این راستا باید شفاف بود تا جامعه نیز این شفافیت را ببیند . در این راستا مهندسین نیز باید اخلاق حرفه ای داشته باشند .

به گزارش روابط عمومی سازمان مهندسی ساختمان ، دکتر حمیدرضا صارمی معاون شهر سازی و معماری تهران در خصوص فاجعه مترو پل گفت : در فاجعه مترو پل که سال قبل اتفاق افتاد خطای مهندسی و خطای ساخت و ساز بیش از هرچیزی به چشم آمد لذا در حکمی که از سوی دادستانی صادر شد عمده تقصیر را بر عهده سازندگان این مجموعه قرار دادند . وی بیان کرد : مدیریت شهری خودش را مسئول می داند تحت هر شرایطی اقدامات مدونی را انجام دهد . هزار و صد ساختمان رها شده در سطح تهران داریم که شناسایی و الویت ایمن سازی ساختمان ها جدی گرفته شود . 
وی در پایان افزود : مقررات ملی ساختمان نیاز به باز تعریف جدید دارد ، اگر این کار را نکنیم با چالش بزرگی روبه رو خواهیم بود .