رئیس شورای شهر تهران:

بسیاری از مشکلات پایتخت به دست مجلس حل می شود

مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران گفت: در حقيقت اين تهران نيست كه در حال بزرگ شدن است، بلكه شهرستان هاي اطراف تهران هستند كه در حال بزرگ تر شدن و بلعيدن تهران هستند. رشد جمعيت اسلامشهر به طور ميانگين ١٢ درصد است؛ شهرهايي مانند رباط كريم، شهريار، مرتضي گرد و … تا چند سال پيش روستا بودند كه اينچنين با انفجار جمعيت تبديل به شهر شدند. حل ريشه اين مشكلات به دست مجلس شوراي اسلامي است.

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، مهدي چمران، رئيس شوراي شهر تهران در نخستين كنگره ملي راهبردهاي پيشرفت صنعت ساختمان با بيان اينكه معماري ايران پيشرفت قابل توجهي داشته است، گفت: معماري ايران از قبل اسلام تاكنون به نحوي است كه مي توانيم به آن افتخار كرده و در كل دنيا خود را به وسيله آن معرفي كنيم و ارائه دهنده سبك هاي مختلف در دنيا باشيم.

وي با اشاره به اينكه به جز در بخش هاي از اصفهان، در كشور شاهد ناهنجاري در معماري هستيم، ادامه داد: با استفاده از فناوري روز مي توانيم اقدامات مناسبي در حوزه معماري داشته باشيم كه نيازمند زمينه سازي است.

اين مقام مسئول با تاكيد بر اينكه انتظار مساعدت بيشتري از مجلس شوراي اسلامي در جهت حل مشكلات مهندسين و شهر تهران داريم، تصريح كرد: در حقيقت اين تهران نيست كه در حال بزرگ شدن است، بلكه شهرستان هاي اطراف تهران هستند كه در حال بزرگ تر شدن و بلعيدن تهران هستند. رشد جمعيت اسلامشهر به طور ميانگين ١٢ درصد است؛ شهرهايي مانند رباط كريم، شهريار، مرتضي گرد و … تا چند سال پيش روستا بودند كه اينچنين با انفجار جمعيت تبديل به شهر شدند. حل ريشه اين مشكلات به دست مجلس شوراي اسلامي است.

به گفته چمران، اين قوانين هستند كه اجازه مي دهند رشد جمعيتي روستاها و تبديل شدن آن به شهر را مي دهد و چالش هاي عظيمي براي شهر تهران ايجاد مي كند؛ وزارت كشور تنها به مقوله محدوده شهري و حريم ها دقت دارد و هماهنگي چنداني با وزارت راه و شهرسازي ندارد.