رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

حمزه شکیب

 سوابق تحصیلی:

-         كارشناسي عمران-دانشگاهBangaloreuniversity   (سال 1364).

-         كارشناسي ارشد عمران– سازه-دانشگاه I.I.T.Delhi (سال 1366).

-         دكتري مهندسی سازه و زلزله دانشگاهI.I.T.Delhi  (سال 1370).

 سوابق شغلی و حرفه ای:

 نظام مهندسی ساختمان کشور-  

       استاد تمام دانشگاه تربيت مدرس از سال 1370 تاکنون.

-         عضو هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران از سال 1395 تا کنون.

-         عضو شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان از سال 1398 تا کنون.

-         معاون پژوهشی مركز تحقيقات ساختمان و مسكن از سال 1371 تا 1374.

-         رئيس مركز سوانح طبيعي ایران بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از سال 1374 تا 1380.

-         عضو دومين و سومین دوره شوراي اسلامي شهر تهران از سال 1382 تا 1392.

-         رئیس کمیسیون توسعه و عمران شوراي اسلامي شهر تهران از سال 1386 تا 1392.

-         رئیس دانشکده عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس از سال 1392 تا 1396.

-         موسس و عضو کمیته تدوین و بازنگری آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله (استاندارد 2800)، ویرایش، 2،3،4 و 5 از سال 1370 تا کنون.

-         عضو کمیته تخصصی تدوین مبحث 6 و 8 مقررات ملی ساختمان از سال 1390 تا 1394.

-         مسئول تهیه و تدوین شناسنامه فنی و ملکی ساختمان شورای اسلامی شهر تهران از سال 1382 تا 1386.

-         مدیر پروژه در 5 استان غرب کشور از طرف دولت ایران و بانک جهانی پروژه بازسازی زلزله آوج 1381 تا 1386.

-         طراحی ساختمان­ها و زیرساخت‏های شهری در قالب نظام فنی و اجرایی کشور از سال 1370 تا کنون.

-         طراحی بهسازی و مقاوم سازی بیش از 800 مدرسه در استانهای مختلف کشور از سال 1382 تا 1392.

-         از مولفین کتاب"مباني و ضوابط طرح و اجراي ساختمان هاي بنايي"، ناشر كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي، سال 1378.

-         از مولفین کتاب "هميشه براي وقوع سانحه آماده باشيد"، كميته ملي كاهش اثرات بلاياي طبيعي سال 1379.

-         از مولفین کتاب "آمادگی در برابر زلزله"، شورای اسلامی شهر تهران، سال 1383.

-         از مولفین کتاب "پيشنهاد طيف طرح زلزله هاي نزديك گسل ايران"، مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سال 1385.

-         از مولفین کتاب "دستورالعمل بهسازي ساختمان هاي بنايي غيرمسلح موجود نشريه شماره376"،سازمان مديريت و برنامه ريزي، سال 1386.

-         از مولفین کتاب "اصول مهندسی زلزله" انتشارات صانعی، سال 1389.

-         مولف کتاب "بررسی رفتار لوله های مدفون در مناطق زلزله خیز" مركز تحقيقات ساختمان و مسكن، سال 1390. 

روسای سازمان

# دوره نام نام خانوادگی تصویر
1 نهم حمزه شکیب
2 هشتم احمد خرم
3 هفتم فرج الله رجبی
4 ششم اکبر ترکان
5 پنجم سید مهدی هاشمی
6 چهارم سید محمد غرضی
7 سوم سید محمد غرضی
8 دوم سید محمد غرضی
9 اول سید محمد غرضی