دوره «ایمنی در ساختمان با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی» برگزار می شود

واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1 اردیبهشت 1403 از ساعت 16 تا 20 دوره «ایمنی در ساختمان با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی» را برگزار می کند.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، واحد آموزش سازمان نظام مهندسی ساختمان در تاریخ 1 اردیبهشت 1403 از ساعت 16 تا 20 دوره «ایمنی در ساختمان با رویکرد کاهش حوادث ساختمانی» را برگزار می کند.