با حضور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی در ساختمان این شورا، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، با حضور حمزه شکیب، رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان و سایر اعضای هیات رئیسه و شورای مرکزی در ساختمان این شورا، برگزار شد.

در این جلسه، هفت محور، در دست بررسی قرار دارد که شامل گزارشی از امور جاری، بررسی و تصویب قراردادهای هم سان، بررسی تفاهمنامه با یک شرکت، بررسی روند برگزاری مجمع سازمان استان اصفهان در سال 1401 از طریق حل و فصل اختلاف ( بند « د » ماده 21 قانون )، نظام نامه حل و فصل اختلاف به وسیله شورای مرکزی موضوع ماده بند «د» ماده 21 قانون، گزارش آخرین وضعیت صندوق مشترک و تصمیم گیری در خصوص ادامه کار و گزارش آخرین وضعیت یک شرکت، می شود.

در حال حاضر این نشست در حال برگزاری است و تا ساعت 17 امروز، ادامه دارد. 

×