با حضور رؤسای دفاتر استانی سازمان نظام مهندسی ساختمان مهندسی

جلسه ۳۲۴ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

جلسه ۳۲۴ شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان به صورت مشترک با حضور روسای سازمان های نظام مهندسی ساختمان در تاریخ ۲۸ فروردین ۱۴۰۳ برگزار .شد

کیان حصاری، سخنگوی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، درباره جزئیات جلسه سیصد و بیست و چهار این شورا که بصورت مشترک با حضور اعضای شورای مرکزی و روسای سازمان های نظام مهندسی استان ها برگزار شد، در گفتگو با خبرنگار پایگاه خبری سازمان نظام مهندسی ساختمان، گفت: در مطالب پیش از شروع دستور جلسه، موضوعات ذیل مورد بررسی و تبادل نظر واقع شد: 

- موضوع اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مشکلات بوجود آمده در پروژه های مشارکتی طرح نهضت ملی مسکن 
- مشکلات برگزاری مجامع عمومی سازمان های نظام مهندسی در سال ۱۴۰۳ 
- مسائل و چالشهای نظام نامه ارجاع نظارت و سامانه یکپارچه خدمات مهندسی 
سپس در ادامه جلسه توضیحاتی توسط ریاست محترم شورای مرکزی درخصوص ابلاغ تعرفه خدمات مهندسی در سال ۱۴۰۳ و پیشنهادات مطرح شده از طرف این شورا در جلسه شورای مبانی قیمت گذرای خدمات مهندسی ارائه شد. همچنین درخصوص مسائل و چالشهای نظام نامه ارجاع نظارت مقرر شد جلسه ای در هفته آتی با حضور روسای سازمان ها و اعضای شورای مرکزی برگزار‌ شود و موارد بصورت دقیق تر مورد بررسی واقع شوند.
حصاری‌ موضوعات طرح و مصوب شده در دستور جلسه را به شرح ذیل عنوان داشت:
۱- در خصوص مشکلات مجمع عمومی استان بوشهر، برابر مصوبه شورای مرکزی مقرر شد جلسه مجمع عمومی بصورت فوق العاده برگزار گردد و همچنین اعضای متخلف در مجمع عمومی، مطابق آیین نامه اجرایی قانون به‌ شورای انتظامی معرفی شوند.
۲- بررسی و تصویب تقویم ۶ ماهه اول جلسات شورای مرکزی در سال ۱۴۰۳
۳- ‌بررسی و تصویب اصلاحیه شیوه نامه نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی سازمان های نظام مهندسی 
۴- بررسی برخی از موارد قرارداد همسان نظارت از قبیل مدت زمان قرارداد، نحوه آزادسازی حق الزحمه مهندسین و تعویض ناظر ‌و...
×