اخبار گروه های تخصصی و کمیسیون ها

با حضور مشاور  محترم روابط کار سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

سی وچهارمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

چهارشنبه, 27 دی 1402
صفحه1 از45