سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سومین جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه اعضا کمیته های زیر مجموعه گروه برق در خصوص مبحث 22 ،نظام نامه مجریان ذی صلاح و فیبر نوری را تعیین کردنند و در ادامه مقرر شد تا پایان هفته کلیه دستور العمل ها جهت نهایی شدن به گروه ارائه گردد.

×