دومین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در این جلسه ابتدا اعضای کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای در دوره هشتم گزارشی از عملکرد کمیسیون در دوره گذشته ارائه نمودند که در ادامه آن اعضا به ارائه نظرات خود در خصوص برنامه های پیش روی کمیسیون در دوره جدید پرداختند. در ادامه جلسه موضوع ماده2 مکرر قانون و نظام نامه کمیسیون بصورت مفصل مورد بحث و بررسی قرار گرفت.