دومین جلسه کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دومین جلسه کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1401/11/04 به صورت مجازی برگزار گردید. در ابتدا جلسه اعضای حاضر به بحث و بررسی و ارائه برنامه های پیشنهادی از جمله نقش مصالح نوین در مصرف انرژی ، استفاده از فناوریهای نانو در صنعت ساختمان، آموزش به مهندسان در خصوص الزامات مباحث جدید تهیه شیوه نامه و دستورالعمل، توجه به داشتن گواهینامه فنی و استاندارد بودن محصولات، برگزاری همایش، ارتباط با مرکز تحقیقات ساختمان ، تهیه برنامه تحت وب و اپلیکیشن جامع و کامل از فناوریهای نوین، تشکیل کارگروه ها و مراکز نوآوری، فراخوان به همه سازمان ها برای شناسایی ایده ها و ... پرداختند. در ادامه با توجه به جایگاه کمیسیون مقرر گردید کلیات برنامه ها در راستای سیاست گذاری، تهیه شیوه نامه کمیسیون، تهیه نظام نامه کمیته فناوری های نوین جهت اجرایی شدن در سازمان استان ها و نظارت بر اجرای نظام نامه اولویت اصلی کمیسیون قرار گیرد. همچنین مقرر گردید اقدامات و پیشنهادات در خصوص عقد تفاهم نامه های همکاری با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک های علم و فناوری های صورت پذیرد. همچنین مقرر شد در جلسات آتی کمیسیون با دعوت از نماینده فناوری های نوین سازمان استان ها با اعضای کمیسیون نشست مشترکی برگزار گردد.