پنجمین جلسه کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان پنجمین جلسه کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/02/19 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید. 

طی این جلسه در خصوص تدوین نظامنامه کمیته کمیسیون فناوری های نوین در صنعت ساختمان استان ها با بحث و بررسی موضوع مقرر گردید کمیته ای متشکل از 4 نفر (ریاست و دبیر کمیسیون و 2 نفر از اعضا) جهت تهیه پیشنویس با الگوبرداری از نظام نامه کمیته آموزش و با استفاده از آیین نامه های پارک های علم و فناوری و دستور العمل های موجود و با شناسایی ذینفعان و همچنین با محوریت شاخص های اقتصادی از جمله معرفی محصولات به عنوان منبع درآمدی تشکیل گردد. همچنین مقرر شد برنامه ریزی لازم جهت بازدید یا جلسه مشترک با نهادها و سازمانهای مرتبط با حوزه فناوری های نوین صورت گیرد.