باشرکت حداکثری اعضاء

یازدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان  یازدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری در تاریخ 1402/06/18 به صورت حضوری و مجازی در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان با شرکت تمامی اعضای محترم به صورت تلفیقی برگزار شد .در این جلسه مقررگردیددر خصوص ابلاغ مبحث مقررات ملی نقشه برداری پیگیری های لازم توسط اعضای گروه تخصصی از مبادی ذیربط انجام شود.

×