با حضور حداکثری اعضاء

یازدهمین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان دهمین جلسه گروه تخصصی عمران شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1402/06/20 به صورت تلفیقی (حضوری مجازی) در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد. 

×