با حضور حداکثری اعضا؛

سیزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی برگزار شد

سیزدهمین جلسه تخصصی گروه مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، به صورت تلفیقی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، سیزدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی با حضور اکثریت اعضا، در تاریخ 1402/06/20 در محل شورای مرکزی به صورت برخط و حضوری برگزار شد.در این جلسه مهندس حصاری  گزارشی از جلسات شرح خدمات مهندسی و  آبفا ارائه نمودندو در ادمه جلسه به بررسی و تدوین نظام نامه کارآموزی گاز و بازنگری نهایی شیوه نامه مجریان تاسیسات مکانیکی ساختمان پرداخته شد .

×