نهمین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه‌ای برگزار شد

نهمین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه‌ای روز دوشنبه مورخ 1402/05/09 به صورت تلفیقی (حضوری و مجازی) در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، نهمین جلسه کمیسیون پایش اخلاق حرفه ای در روز دوشنبه مورخ 1402/6/27 بصورت تلفیقی(حضوری و مجازی) در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان  برگزار شد و طی آن به بررسی روند سمینار اخلاق مهندسی پرداخته شد. سپس درخصوص آموزش و ترویج اخلاق مهندسی بحث و بررسی صورت گرفت و مقرر شد ضمن تدوین طرح درس اخلاق مهندسی و پیگیری جهت تربیت مربی اخلاق، پیامک های اخلاقی برای اعضاء ارسال گردد.

×