نهمین جلسه کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان نهمین جلسه کمیسیون توسعه خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/08/23 به صورت حضوری با حضور ریاست کمیسیون مهندس حکیمی، نایب رئیس کمیسیون دکتر کرمی، دبیر کمیسیون مهندس ریاحی و سایر اعضا برگزار شد. در این جلسه ضمن بررسی مصوبات پیشین بر پیگیری صلاحیت های جدید از جمله بهره برداری و نگهداری، کنترل و بازرسی امور آزمایشگاهی، مدیریت ساخت، تولید و نصب و حرکت و گذار از روشهای سنتی به سمت شیوه های جدید اجرا از جمله طرح و ساخت تاکید شد. پیگیری و ترویج مبحث 11 مقررات ملی ستختمان (صنعتی سازی ساختمانها) به روش انبوه و پراکنده و بهره گیری از ظرفیت شرکت ها و مجموعه های صنعتی ساز با رویکرد طرح و ساخت در برنامه آتی کمیسیون قرار گرفت.

همچنین سند پیشنهادی برای تشخیص صلاحیت و فعالیت شرکت های خدمات فنی و آزمایشگاهی تاسیسات برقی و مکانیکی تهیه گردید.

×