باحضور حداکثری اعضاء

چهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی ، استاندارد، مصالح و محیط زیست شورای مرکزی برگزار شد

 به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، چهاردهمین جلسه کمیسیون انرژی با حضور نمایندگان محترم مرکزتحقیقات مسکن راه و شهرسازی، مدیر محترم واحد آموزش شورای مرکزی و سایر اعضای محترم بصورت تلفیقی روز دوشنبه 1402/11/09 در محل شورای مرکزی برگزار شد. در ابتدای جلسه گزارش مرکز تحقیقات از روند آموزش مدرسین انرژی ارائه ومقررشد کمیته ای مشترک بین شورای مرکزی و مرکز تحقیقات جهت تعیین تکلیف مدرسین آموزشی با رویکرد ادامه آموزش برای افراد دارای گواهینامه از دوره اول و آموزش جدید برای افراد دارای صلاحیت آموزش در استانها دراسرع وقت تصمیم گیری شود.

×