سی وهشتمین جلسه کمیسیون حقوقی و نظام نامه های شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،سی و هشتمین جلسه کمیسیون حقوقی بصورت تلفیقی باحضور اعضا و مدعوین محترم  روز سه شنبه 1402/12/15 در محل شورای مرکزی برگزار شد در این جلسه باحضور نماینده محترم اداره کار مقرر شد چارتهای سازمانی از استانها جمع بندی شود تا بتوان بصورت یک ساختار یکسان برای همه استانها تعمیم و با تأیید شورا قطعی شود. در ادامه دستورالعمل صدور پروانه ونحوه فعالیت مجریان ساختمان بررسی و مقرر گردید ابهامات موجود در جلسات آتی با نمایندگان وزارت راه و شهرسازی مطرح گردد.