هجدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، هجدهمین جلسه گروه تخصصی مکانیک با حضور اعضا و مدعوین در تاریخ 1402/12/21 در محل ساختمان ارغوان نظام مهندسی استان تهران برگزارشد؛ طی این نشست روش های مدنظر جهت همسان سازی ارجاع بازرسی گاز در استان ها بررسی شد و همچنین اعضای کارگروه‌های تخصصی گاز و اطفای حریق تعیین شدند.