کمیسیون حقوق و نظام نامه ها

کمیسون حقوق و نظام نامه ها

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 آذربایجان غربی جعفر هاشم زاده رئیس کمیسیون
2 گیلان بهزاد پارسا نایب رئیس کمیسیون
3 اردبیل نیما حسن سوقی دبیر کمیسیون
4 آذربایجان شرقی شهرام کاشانی اصل عضو
5 تهران علی کریمی آنچه عضو
6 خراسان شمالی رضا فتحی عضو
7 سیستان و بلوچستان علی پور اربابی عضو
8 فارس طاهره نصر عضو
9 کرمانشاه علی اصغر همتی عضو
10 لرستان مجید جی افرام عضو
11 هرمزگان سیدعماالدین البرزی عضو
12 همدان سعید یزدانی عضو