محمدمصطفوی

آخرین مدرک تحصیلی:

  • - کارشناسی      سال اخذ مدرک:1358        نام دانشگاه: علم و صنعت  

سوابق حرفه ای:       

  • - سابقه نظارت: 30 سال
  • - سابقه طراحی: 30 سال       
  • - مهمترین پروژه طراحی: پروژه های استانی و شهری

-        مهمترین پروژه نظارت: پروژه های استانی و شهری