جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پرونده اعتراضی داوطلبین گروه تخصصی برق استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، در راستای عمل به ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی ساختمان در خصوص بررسی احراز شرایط عضویت در گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، جلسه کارگروه سنجش به منظور بررسی پرونده اعتراضی گروه تخصصی "برق" استان تهران روز یکشنبه مورخ 1401/12/۰۷ در محل شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تشکیل شد.

×