زمان ارسال آثار برای رویداد ملی جایزه معماری شیخ بهایی تغییر کرد

بنا بر درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها و پيشنهاد شوراي سياست گذاري رويداد جايزه معماري شيخ بهايي و همچنين موافقت كميته داوري، تقويم اين رويداد از تاريخ ١٢ بهمن جهت ارسال آثار، به تاريخ ٢٣ بهمن ماه، منتقل شد.

به گزارش روابط عمومي شوراي مركزي سازمان نظام مهندسي ساختمان، بنا بر درخواست سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها و پيشنهاد شوراي سياست گذاري رويداد جايزه معماري شيخ بهايي و همچنين موافقت كميته داوري، تقويم اين رويداد از تاريخ ١٢ بهمن جهت ارسال آثار، به تاريخ 26 بهمن ماه، منتقل شد.