جلسات دوره نهم شورای مرکزی

با حضور روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

سیصد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

شنبه, 22 مهر 1402
با حضور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سه شنبه, 04 مهر 1402
سه شنبه, 06 تیر 1402
ترازنامه سال ۱۴۰۱ سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور تصویب شد

سیصد و پنجمین جلسه شورای مرکزی برگزار شد

سه شنبه, 30 خرداد 1402
صفحه1 از3