کمیسیون انرژی استاندارد مصالح و محیط زیست

کمیسون انرژی ،مصالح و محیط زیست

ردیف استان نام خانوادگی نام تصویر سمت
1 یزد فرهمند مجتبی رئیس کمیسیون
2 اصفهان طاهری اصل احمدرضا نایب رئیس کمیسیون
3 قم حسینی زهراسادات دبیر کمیسیون
4 آذربایجان غربی کریمی آرمان عضو
5 اصفهان پورهمایون علیرضا عضو
6 بوشهر ظروفچیان حمیدرضا عضو
7 تهران رِئیسی نژاد امیرافشین عضو
8 خراسان شمالی حسین چی مهروز عضو
9 زنجان رحیما سرور عضو
10 خوزستان عصاره رضا عضو
11 کردستان سیدیونسی هیوا عضو
12 لرستان آقایی چگینی اصغر عضو
13 همدان نصیری پیام عضو
14 کرمان جهانشاهی جواران ابراهیم عضو