هیات عمومی

در اجراي ماده (19) قانون به منظور ايجاد هماهنگي در امور نظام مهندسي استانها، هيأت عمومي، متشكل از اعضاي هيأت مديره ها در سطح كشور تشكيل ميشود. جلسات عادي هيأت عمومي با دعوت رئيس سازمان از اعضاي هيأت مديره ها سالي يك بار با حضور نمايندة وزير مسكن و شهرسازي تشكيل ميشود. در دعوتنامه تاريخ، محل و دستور جلسه بايد قيد شود.

بیانیه‌های پایانی اجلاس هیأت عمومی نظام مهندسی ساختمان

# دوره عنوان دریافت فایل
1 بیست و دوم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی بیست و دوم دریافت فایل
2 بیست و یکم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی بیست و یکم دریافت فایل
3 بیستم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی بیستم دریافت فایل
4 نوزدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی نوزدهم دریافت فایل
5 هجدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی هجدهم دریافت فایل
6 هفدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی هفدهم
7 شانزدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی شانزدهم دریافت فایل
8 پانزدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی پانزدهم دریافت فایل
9 چهاردهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی چهاردهم دریافت فایل
10 سیزدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی سیزدهم دریافت فایل
11 دوازدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی دوازدهم دریافت فایل
12 یازدهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی یازدهم دریافت فایل
13 دهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی دهم دریافت فایل
14 نهم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی نهم دریافت فایل
15 هشتم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی هشتم دریافت فایل
16 هفتم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی هفتم دریافت فایل
17 ششم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی ششم دریافت فایل
18 پنجم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی پنجم دریافت فایل
19 چهارم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی چهارم دریافت فایل
20 سوم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی سوم دریافت فایل
21 دوم بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی دوم دریافت فایل
22 اول بیانیه‌ پایانی اجلاس هیأت عمومی اول
23 اول صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی اول دریافت فایل
24 دوم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی دوم دریافت فایل

صورت جلسات اجلاس هیأت عمومی نظام مهندسی ساختمان

# دوره عنوان دریافت فایل
1 بیست و چهارم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی بیست چهارم دریافت فایل
2 بیست و سوم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی بیست سوم دریافت فایل
3 بیست و دوم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی بیست و دوم دریافت فایل
4 بیست و یکم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی بیست و یکم دریافت فایل
5 بیستم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی بیستم دریافت فایل
6 نوزدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی نوزدهم دریافت فایل
7 هجدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی هجدهم دریافت فایل
8 هفدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی هفدهم دریافت فایل
9 شانزدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی شانزدهم دریافت فایل
10 پانزدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی پانزدهم دریافت فایل
11 چهاردهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی چهاردهم دریافت فایل
12 سیزدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی سیزدهم دریافت فایل
13 دوازدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی دوازدهم دریافت فایل
14 یازدهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی یازدهم
15 دهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی دهم دریافت فایل
16 نهم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی نهم دریافت فایل
17 هشتم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی هشتم دریافت فایل
18 هفتم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی هفتم دریافت فایل
19 ششم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی ششم دریافت فایل
20 پنجم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی پنجم دریافت فایل
21 چهارم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی چهارم دریافت فایل
22 سوم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی سوم دریافت فایل
23 دوم صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی دوم دریافت فایل
24 اول صورت جلسه اجلاس هیأت عمومی اول دریافت فایل