سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان سومین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1401/11/03 با حضور اعضا به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) در محل جلسات شورای مرکزی برگزار گردید.

در این جلسه ابتدا اعضا در خصوص برگزاری دوره های آموزشی به بحث و گفتگو پرداختند و مقرر گردید دوره آموزشی تربیت مدرس آتش نشانی برای استانهای کشور با هماهنگی و تایید دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان برگزار گردد و همچنین با تأیید این دفتر برای دوره تدابیر لازم در صرفه جویی انرژی با حضور مدرسان سازمان استاندارد دوره ویژه اساتید برگزار گردد.

در ادامه شرح خدمات و شیوه نامه مجری تأسیسات بررسی و مقرر گردید شرح خدمات رشته مکانیک توسط دکتر رستمیان و مهندس حصاری بررسی و جمع بندی گردد و در پایان دکتر رستمیان رابط کارگروه گاز – مهندس سلحشور رابط کارگروه آبفا – مهندس محمدی رابط کارگروه آتش نشانی – دکتر معصوم نژاد رابط کارگروه تهویه مطبوع و انرژی انتخاب شدند.

×