پنجمین جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان پنجمین جلسه کمیسیون بیمه، مالیات و خدمات رفاهی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/02/19 به صورت تلفیقی (حضوری مجازی) در محل شورای مرکزی برگزار شد. طی این جلسه موضوع بیمه تامین اجتماعی اعضای سازمان نظام مهندسی که طی جلساتی پیگیری شده بود، مقرر شد جلسه ای با مدیر کل بیمه تامین اجتماعی با حضور رییس سازمان برگزار شود. به منظور برگزاری مسابقات ورزشی رابطین ورزشی تعیین و مقرر گردید لیست ورزش های مورد تایید کارگروه ورزش به استانها ارسال گردد تا انتخاب میزبان برگزاری مسابقات مشخص گردد. همچنین در ادامه رابطین رفاهی استان ها تعیین و مقرر گردید پیگیری تا حصول نتیجه مکاتبات شورای مرکزی و سازمان استانها در خصوص امور رفاهی استان ها را انجام دهند.

×