پنجمین جلسه کمیسیون مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان پنجمین جلسه کمیسیون مقررات ملی ساختمان شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/02/19 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید که طی این جلسه ضمن بررسی مسائل مربوط به دستورجلسه مقرر گردید برای جلسه آتی موضوع پایش نحوه اجرایی شدن مقررات ملی و تهیه فرمهای خوداظهاری استانها مورد بحث قرار گیرد.

×