چهارمین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان چهارمین جلسه کمیسیون صدور خدمات مهندسی شورای مرکزی روز سه شنبه مورخ 1402/02/19 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید. این جلسه که با حضور نمایندگان کمیسیون صدور خدمات سازمان استانها به صورت مجازی تشکیل شد در ابتدا نماینده هر استان گزارش عملکردی از اقدامات انجام شده در این زمینه ارائه دادند سپس اعضای کمیسیون پیشنهادات خود را جهت پیشبرد برنامه‌های کمیسیون، هماهنگی و ارتباط با استانها مطرح نمودند.

×