هشتمین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان هشتمین جلسه گروه تخصصی ترافیک شورای مرکزی روز چهارشنبه مورخ 1402/06/22 به صورت تلفیقی (حضوری مجازی) در محل شورای مرکزی برگزار شد.طی این جلسه جدول حوزه شمول مهندسین رشته ترافیک مطرح و اصلاحات نهایی جهت ارائه به وزارت راه و شهرسازی صورت گرفت و مقررگردید باهمکاری روابط عمومی سازمان برنامه های اطلاع رسانی و ترویجی در خصوص رشته ترافیک جهت آشنایی اعضای محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان صورت پذیرد.

×