جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی در تاریخ 1402/8/22برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان جلسه گروه تخصصی برق شورای مرکزی روز دوشنبه مورخ 1402/08/22 به صورت تلفیقی (حضوری-مجازی) برگزار گردید.

×