جلسات دوره نهم شورای مرکزی

با حضور روسای سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها

سیصد و دوازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

شنبه, 22 مهر 1402
با حضور رئیس شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان؛

سیصد و یازدهمین جلسه شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار شد

سه شنبه, 04 مهر 1402
صفحه2 از4