کمیسیون توسعه خدمات مهندسی

کمیسیون توسعه خدمات مهندسی

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 سمنان مهدی حکیمی رئیس
2 تهران رامین کرمی نایب رئیس
3 تهران امیدرضا ریاحی دبیر
4 آذربایجان شرقی مهدی علیلو عضو
5 آذربایجان غربی احمد وطنی عضو
6 اصفهان احمد بناکار عضو
7 بوشهر مرتضی جمادی عضو
8 خراسان جنوبی عبدالواحد صالحی عضو
9 خراسان رضوی زهید زارعی عضو
10 سیستان وبلوچستان مجید عربی عضو
11 لرستان علیرضا باقری عضو
12 یزد الهام اسماعیلی عضو
13 هرمزگان مسعود مصفا عضو