جلسه کارگروه سنجش به منظوربررسی پروندهای داوطلبین گروه تخصصی تأسیسات مکانیکی استان تهران برگزار شد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان: در راستای عمل به ماده 79 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص تشکیل دبیرخانه کارگروه سنجش در شورای مرکزی به منظور بررسی احراز شرایط داوطلبان شرکت در انتخابات گروه های تخصصی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها، به منظور بررسی پرونده های داوطلبین گروه تخصصی تأسیسات مکانیکی  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، کارگروه سنجش گروه تخصصی  تأسیسات مکانیکی در تاریخ 1401/11/05 تشکیل جلسه داد.

×