سیصد و دومین جلسه شورای مرکزی برگزار شد

سیصد و دومین جلسه  شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی با حضور دکتر حمزه شکیب رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان در محل سالن جلسات شورای مرکزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، دکتر حمزه شکیب در ابتدای این جلسه ضمن تشکر از همکاران شورای مرکزی، کمیته اجرایی و اعضای هیئت مدیره سازمان به ارائه گزارش و برنامه های آتی این شورا پرداخت و بیان کرد: نظام نامه  کمیسیون حقوقی حرمت شورا است، باید ببینیم تفاوت این نظام نامه با نظام نامه  قبلی چیست و چه مزیتی دارد و قرار است چه اتفاقی در ماهیت آن رخ دهد . همچنین در این جلسه مطرح شد تا برای هیئت عمومی تبریز خط و مش و اهداف را در دستور کار قرار دهیم و در خصوص سمینار دو روزه  فاجعه متروپل نیز اطلاع رسانی لازم صورت گرفت. همچنین مقرر شد کمیسیون برنامه اهداف، برنامه و فرم گزارش عملکرد را به شورا اعلام نماید .در ادامه این جلسه مقرر گردید پیگیری در خصوص سه موضوع تعارض منافع،مبانی قیمت گذاری،شناسنامه فنی و ملکی  را در دستور کار داشته باشیم .همچنین در پایان جلسه در خصوص انتخاب اعضای نظارت کننده بر عملکرد استان ها، انتخابات صورت گرفت و در پایان آقایان موحدپور،هاشم زاده،عامری برگزیده شدند.

×