یازدهمین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان یازدهمین جلسه کمیسیون نظام پیشنهادات و هیات مشورتی شورای مرکزی به صورت حضوری  و با اکثریت اعضاء روز سه شنبه مورخ 1402/06/26  برگزار گردید.در این جلسه مقرر گردید در سامانه کشوری که درحال راه اندازی می باشد قسمت ارائه پیشنهادات درج و قابل استفاده گرددجهت اخذ پیشنهادات کلیه مهندسین کشور  مقررگردید بعداز تصویب نظام نامه در شورای مرکزی جلسه مشترک با رئیس و هیأت ریسه شورای مرکزی برگزار گردد. و در ادامه جلسه مقرر گرید در خصوص حضور نمایندگان وزارت راه و شهرسازی در جلسه کمیته نظام پیشنهادات تمهیدات لازم در نظر گرفته شود.