پانزدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری شورای مرکزی برگزار شد

به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان پانزدهمین جلسه گروه تخصصی نقشه برداری روز چهارشنبه  1402/10/27 بصورت تلفیقی باحضور اعضا و مدعوین گرامی برگزار شد دراین جلسه بررسی مجددبرای پیگیری مبحث نقشه برداری مطرح ومقررشد مطالب مرتبط با خدمات فنی و مهندسی نقشه برداری از مباحث موجود استخراج وبه همراه مستندات کشوری دیگر در جلسه بعدی شورای تدوین مطرح گردد. در خصوص اجرای ماده ۹ آیین نامه اجرایی قانون حد نگار در توسعه خدمات تهیه نقشه های تک خطی حدنگار درکل کشور مقرر شد جلسه ای در وزارت کشور برگزار گردد.پیرامون تهیه نقشه های پارکینگ و وحدت رویه تهیه نقشه های تفکیکی مقرر شد جلسه مشترک باگروه تخصصی معماری شورا برگزار و موضوع وحدت رویه نیز درجلسه بعد پیگیری گردد

×