جلسه کمیسیون فناوری های نوین ساختمان شورای مرکزی برگزارشد

به گزارش روابط عمومی شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان،جلسه کمیسیون فناوری های نوین ساختمان در روز سه شنبه مورخ 1402/11/17 تشکیل شد. این جلسه با حضور نمایندگان پژوهش و فناوری سازمان نظام مهندسی ساختمان استانها و با هدف ایجاد وحدت رویه برگزار گردید،در ابتدای جلسه نمایندگان استانی گزارشی از فعالیت های پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری استانی ارایه نمودند، در ادامه مصوب گردید نظامنامه کمیته فناوری های نوین با همکاری نمایندگان استانی تدوین گردد، همچنین مقرر شد موضوع ایجاد درگاه در سایت شورای مرکزی جهت دریافت طرح ها و ایده های استانی پیگیری گردد.

×