گروه تخصصی ترافیک

گروه تخصصی ترافیک

ردیف استان نام نام خانوادگی تصویر سمت
1 اصفهان غلامرضا شیران رئیس گروه تخصصی
2 تهران کامبیز رضوی دبیر گروه تخصصی
3 فارس مجتبی زوربخش نایب ریس گروه تخصصی
4 آذربایجان شرقی علیرضا معتمدنیا عضو
5 آذربایجان غربی حمید شیر محمدی عضو
6 اردبیل یوسف ساجد عضو
7 ایلام پیمان صفری پور عضو
8 خراسان رضوی داریوش معظمی عضو
9 گیلان علی مبصر عضو
10 یزد محمدرضا صدوقیان عضو
11 تهران حسن زیاری عضو

دوره نهم

# نام و نام خانوادگی
1 علیرضا معتمدنیا
2 حمید شیر محمدی
3 یوسف ساجد
4 غلامرضا شیران
5 پیمان صفری پور
6 کامبیز رضوی
7 داریوش معظمی
8 مجتبی زوربخش
9 علی مبصر
10 محمدرضا صدوقیان
11 حسن زیاری

دوره هشتم

# نام و نام خانوادگی
1 علیرضا معتمدنیا
2 حمید شیرمحمدی
3 غلامرضا شیران
4 حسن ذوقی
5 کامبیز رضوی
6 داریوش معظمی
7 مجتبی زوربخش
8 کامران زندی
9 جمال قناعت
10 علی مبصر
11 فرشیدرضا حقیقی
12 یوسف ساجد

دوره هفتم

# نام و نام خانوادگی
1 رامین آهویی
2 عیسی حسین زاده
3 فرشید رضا حقیقی
4 کامبیز رضوی
5 کامران زندی
6 مجتبی زوربخش
7 غلام رضا شیران
8 یوسف ساجد
9 علی مبصر
10 امیر هوشنگ مرادپور
11 علیرضا معتمد نیا

دوره ششم

# نام و نام خانوادگی
1 رامین آهویی
2 آقای رامتین باقری
3 کامران رحیم اف
4 ناد علی رمضان پور
5 مجتبی زور بخش
6 غلامرضا شیران
7 حمید شیر محمدی
8 جمال قناعت
9 علیرضا معتمد نیا

دوره پنجم

# نام و نام خانوادگی
1 رامین آهویی
2 سیروس رادکیا
3 کامران رحیم اف
4 نادعلی رمضان پور
5 علی روشن
6 غلامرضا شیران
7 حمید شیر محمدی
8 جمال غناعت
9 علیرضا معتمدنیا

دوره چهارم

# نام و نام خانوادگی
1 حمید شیر محمدی
2 جمال قناعت رامین آهویی
3 محمد مهدی رجایی رضوی
4 علیرضا معتمدنیا
5 غلامرضا شیران
6 کامران زندی
7 نادعلی رمضانپور
8 پیمان قربانی
9 یوسف ساجد