شورای انتظامی

شوراي انتظامي نظام مهندسي مرجع تجديدنظر آراء صادر شده از شوراي انتظامي استانهاست و داراي پنج عضو ميباشد و اعضاي آن براي مدت سه سال به شرح زير منصوب ميشوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

الف ـ يك عضو حقوقدان به معرفي رياست قوه قضاييه.

ب ـ دو عضو به معرفي وزير مسكن و شهرسازي.

ج ـ دو عضو به معرفي شوراي مركزي.

جلسات شوراي انتظامي نظام مهندسي با حضور حداقل دو سوم اعضا رسميت يافته و آراي صادر شده يا (3) رأي موافق معتبر خواهد بود.

 

دوره هشتم از سال 1402

# نام و نام خانوادگی عنوان نماینده (معرفی شده از )
1 دکتر داوود دانشگر رئيس شورای انتظامی وزارت راه و شهرسازی
2 دکتر یوسف باقری نائب رئيس قوه قضاییه
3 دکتر مهدی اژدری مقدم دبير شورا اعضای شورا
4 مهندس مسعود زریبافان عضو اصلی وزارت راه و شهرسازی
5 مهندس علی فرج زادها عضو اصلی شورا
6 مهندس سيد حسين هادیانی عضو علی‌البدل وزارت راه و شهرسازی

دوره هفتم از سال 1396 الی 1401

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 منوچهر شیبانی اصل وزير راه و شهرسازي
2 محمد یونسیان شورای مرکزی
3 منوچهر خواجه دلوئی وزير راه و شهرسازي
4 حمید مهدوی رئيس قوه قضائيه
5 یوسف باقری رئیس قوه قضائیه بجای آقای مهدوی تعیین شدند
6 منصور نویریان وزير راه و شهرسازي بجای آقای شیبانی اصل تعیین شدند
7 شهرام کوسه غراوی وزير راه و شهرسازي بجای آقای خواجه دلوئی تعیین شدند
8 علی بنیادی نزاد شورای مرکزی رئیس شورای انتظامی از شهریور 93 الی 99
9 امیر سلیمی شورای مرکزی بجای آقای یونسیان تعیین شدند
10 علی محمد عبدی قهرودی وزير راه و شهرسازي رئیس شورای انتظامی از سال 99 الی 1401
11 یوسف باقری رئیس قوه قضائیه

دوره ششم از سال 1393 الی 1396

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 سيد قوام الدين شاهرخي وزير راه و شهرسازي رئیس شورای انتظامی
2 منوچهر خواجه دلوئی وزير راه و شهرسازي
3 علی بنیادی نژاد شورای مرکزی
4 محمد یونسیان شورای مرکزی بجای آقای ناصحی تعیین شدند
5 حمید مهدوی رئيس قوه قضائيه
6 منوچهر شیبانی اصل وزير راه و شهرسازي بجای آقای شاهرخی تعیین شدند

دوره پنجم از سال 1390 الی 1393

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 سيد قوام الدين شاهرخي وزير راه و شهرسازي رئیس شورای انتظامی
2 منوچهر خواجه دلوئی وزير راه و شهرسازي به جاي آقاي مهندس رشیدی پور تعيين شدند
3 عبدالقهار ناصحی شورای مرکزی
4 علی بنیادی نژاد شورای مرکزی
5 حمید مهدوی رئيس قوه قضائيه بجای آقای رحمتی تعیین شدند

دوره چهارم از سال 1387 الی 1390

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 محمد شهاب گنابادي وزير مسكن و شهرسازي رئیس شورای انتظامی
2 کريم رشيدي پور وزير مسكن و شهرسازي بجای آقای مهندس نجیمی تعیین شدند
3 سيد مصطفي شريفي شورای مرکزی
4 عبدالقهار ناصحي شورای مرکزی بجای آقای مهندس مقیمی تعیین شدند
5 حميدرحمتي رئيس قوه قضائيه بجای آقای مهدوی تعیین شدند
6 علی بنیادی نژاد شورای مرکزی به جاي آقاي مهندس شريفي تعیین شدند

دوره سوم از سال 1384 الی 1387

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 محمد شهاب گنابادي وزير مسكن و شهرسازي رئیس شورای انتظامی
2 نادر نجيمي وزير مسكن و شهرسازي بجای آقای مهندس پورشریفی تعیین شدند
3 محمدحسين مقيمي شورای مرکزی
4 سيد مصطفي شريفي شورای مرکزی
5 حميد مهدوي رئيس قوه قضائيه

دوره دوم از سال 1381 الی 1384

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 محمد شهاب گنابادي وزير مسكن و شهرسازي رئیس شورای انتظامی
2 سعيد پور شريفي وزير مسكن و شهرسازي
3 محمدحسين مقيمي شورای مرکزی
4 علي اصغر جلال زاده شورای مرکزی آقاي جلال زاده در تاريخ 2/10/81 استعفا کردند
5 حميد مهدوي رئيس قوه قضائيه
6 سيد مصطفي شريفي شورای مرکزی بجاي آقاي مهندس جلال زاده تععين شدند.

دوره اول از سال 1378 الی 1381

# نام و نام خانوادگی معرفی شده از سوی ملاحظات
1 محمد هادي رهبري وزير مسكن و شهرسازي رئیس شورای انتظامی
2 سعيد پور شريفي وزير مسكن و شهرسازي
3 علي اصغر جلال زاده شورای مرکزی
4 محمدحسين مقيمي شورای مرکزی
5 حميد مهدوي رئيس قوه قضائيه