آغاز به کار گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی

  به گزارش روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان، اولین جلسه گروه تخصصی مکانیک شورای مرکزی روز دوشنبه 1401/10/05 در محل جلسات شورای مرکزی به صورت حضوری و مجازی تشکیل گردید.

 در این جلسه پس از معرفی و آشنایی اعضا با یکدیگر، انتخابات هیات رئیسه برگزار شد که نتایج آن به شرح زیر می باشد.
 
رئیس گروه تخصصی مکانیک: مهندس کیان حصاری
 
نایب رئیس گروه تخصصی مکانیک: مهندس افشین ناصری
 
دبیر گروه تخصصی مکانیک: مهندس کاوه نوری کوپائی
 
در ادامه جلسه گزارشی از عملکرد ادوار گذشته ارائه شد و اعضا به بحث و بررسی در خصوص برنامه و اهداف پیش رو گروه برای سال جاری پرداختند.
×